தழிழர் பொருளாதாரம் அபிவிருத்தி பெற விவசாய மேலாண்மை கூட்டுப் பண்ணை மூலம் அதி உச்ச பயன்பெறுதல் கோழி வளர்ப்பு மூலம் குடும்ப பொருளாதாரம் பேனல். ஆடு வளர்ப்பு தொழிநுட்பங்கள். பால் பண்ணை மூலம் அதிகூடிய வருவாய் ஈட்டுதல்.

BROILERS

Caring Broilers
Broilers are young chicken of either sex of six to eight weeks of age, tender meat with soft, pliable, smooth textured skin and flexible breast bone cartilage.
Housing
Provide 930 cm2 floor spaces per broiler chick. Provision must be made for adequate ventilation. The general management of broiler chicks is similar to those discussed under egg type chicks.
Feeding
Provide up to 2 weeks 5 cm and from 3 weeks to finish 10 cm linear feeder space per bird. Raise the level of the feeder as the birds grow. Do not fill the feeder more than half. If tube feeders are used, provide 3 nos. of 12 kg capacity feeders per 100 chicks.
 Composition of broiler ration
IngredientPercentage inclusion
Starter (0-5 weeks)Finisher (6-7 weeks)
Yellow Maize47.0054.50
Rice polish8.0010.00
Soyabean meal17.5014.00
Groundnut cake (expeller)15.0011.00
Unsalted dried fish10.008.00
Mineral mixture2.002.00
Salt0.500.50
 100.00100.00
                  Alternatively commercial broiler starter and finisher rations prepared by reputed feed manufacturers can be given.
(Source: www.vuatkerala.org )
Watering
 • Provide for 100 chicks of 0-2 weeks - 2 x 2 litres capacity waterers.
 • 3 weeks to finish - 2 x 5 litres capacity waterers.
 • Ensure clean fresh water always.
 • Exercise extreme care and attention during the brooding period. If the losses in the first few days exceed 2%, carefully check the brooding management and get the postmortem examination done.
 • Reduce brooder temperature every week by 3oC. When the brooder is removed provide one 40-watts bulb for every 250 broilers during night.
 • To ascertain approximate quantity of feed and water that 100 broilers consume per day, the following formula given will be useful.
  • Kg feed per 100 birds - Age in days/4.4
  • Litres of water per 100 birds - Age in days/2.0
 • The above formula will give approximate figures under average conditions. Depending on the season of the year, there is likely to be variations in the range of 5-10%.
  Watering

   accination programme for broiler chicken
  AgeDiseaseVaccineRoute
  0-5 daysRDLasota or F vaccineOcculonasal
  10-14 daysIBDIBD LiveDrinking water
  24-28 daysIBD Drinking water

  Vaccination-1
  Vaccination 
  Production of Hatching Eggs
  If hatching eggs are to be produced, cockerels have to be maintained. Rear at the rate of 15 cockerels per 100 pullets, cull- down to 12 cockerels at 10 weeks of age. For mating, provide one cock for 10-15 pullets of light breeds and 6-8 pullets of heavy breeds. Collect hatching eggs two weeks after introduction of males. 
  Gather hatching eggs 3 to 4 times a day. In hot or cold season increase the frequency of collections. As soon as the eggs are collected, store them at a temperature between 10 and 16oC with a relative humidity of 70 - 80%. Select eggs for hatching that meet the weight requirement and that are normal in shape, colour and texture. While storing and transporting hatching eggs, keep them with broad end up and handle the eggs very gently. If possible either set the eggs for incubation or market hatching eggs twice a week. Never hold hatching eggs for more than one week under ordinary conditions of storage.
  Brooding

  Hatching conditions 
  The incubation period of chicken egg is 21 days. For successful hatching, eggs require specific conditions of temperature, turning and ventilation
  hatchery
  Specific conditions for hatching 
  Temperature
  1-18 days
  19-21 days
  37.5 – 37.8oC
  36.9 –37.5oC
  Humidity60% up to 18 days70% thereafter
  TurningOnce every 4 hours up to 18 days  -
  Ventilation1-18 days
  19-21 days
  8 changes/hour
  12 changes/hour


  CandlingCandle the eggs twice during incubation – one on 7th day and the other on 18-19 days of incubation. Transfer the eggs to the hatches after candling on 18th day.
  Candling
  Candling
  Disease Control Guidelines
  Diseases are likely where larger numbers of birds are reared in confinement. Therefore, a planned programme for the prevention and control of diseases in the poultry houses is a crucial factor in profitable poultry farming. The following general principles are to be followed.
  • Clean the house at least two weeks before housing a new batch of birds.
  • Remove all old litter and equipment. Clean the ceiling, walls and floor. Thorough sweeping and washing followed by treatment with disinfectants are necessary.
  • Wash, disinfect and dry the equipment before placing in the house.
  • Clean the light reflectors, replace burnt out bulbs and check electric connections.
  • Keep all wild birds, rats, dogs and cats out of the farm.
  • Do not allow visitors into the poultry houses.
  • Burn or bury all dead birds immediately.
  • Clean the waters and feeders daily with 1% ammonia solution.
  • Change foot-bath at the entrance of poultry house daily.
  • Adhere to strict sanitation in and around the poultry house.
  • Remove wet litter immediately.
  • Look for signs of ill health in the flock every time you enter the poultry house.
  • Deworm the birds as and when required after peak production.
  • If any disease is suspected, immediately obtain accurate diagnosis and follow recommendations of the poultry specialist consulted.

  Mycotoxins in feed

  Chicken show varying degrees of sensitivity to different mycotoxins. Presence of mycotoxins in feed is found to cause depressed growth in chickens, depressed egg production and egg weight in laying hens. It adversely affects fertility and hatchability also. Ducks are more sensitive to mycotoxins than chicken.
  The feed ingredients and feed should be free from mycotoxins. Moisture content above 11% leads to mould growth. Spoilage during storage can be avoided by drying, keeping in air tight bins and reducing storage humidity. Screening of feed ingredients and compounded feed may be carried out regularly. Toxin binders and mould inhibitors may be added to feed for safety.

  Disinfectants and their use

  1. Lysol: Used as a 1-2% solution. Effective general disinfectant, suitable for instrument; poultry equipments, foot-bath etc;
  2. Lime (CaOH powder): An inexpensive general disinfectant can be used as a white wash to walls. 2-5% solution will destroy most pathogenic organisms and their spores. Highly corrosive to skin.
  3. Bleaching powder: May be used as floor disinfectant in empty houses.
  4. Phenols (Cresol): Less toxic but costly. Usually used as a 2-4% solution for disinfecting poultry houses and equipments.
  The general guide for vaccination for chicken
  Name of Vaccine
  RouteAge of birds
  La Sota or F vaccine RanikhetIntranasal drop3 to 7 days
  Marek's vaccine (in Hatchery)Intramuscular1 day
  Infectious Bronchitis (1st dose)Eye drops2 - 3 weeks
  La Sota RanikhetDrinking water5 - 6 weeks
  Fowl Pox (1st dose)Wing Web7 - 8 weeks
  R2B RanikhetSub cut or Intramuscular9 - 10 weeks
  Infectious BronchitisEye drop or drinking water16 weeks
  Fowl Pox (2nd dose)Skin Scarification18 weeks
  La Sota (if necessary) RanikhetDrinking Water20 weeks
  La Sota (if necessary) RanikhetDrinking Water40 weeks
  IBD :
  Mildly invasive vaccineDrinking Water0 - 3 day
  Intermediately invasive vaccineDrinking Water15th day
  Intermediately invasive vaccineDrinking Water28-30th day

  Share this article :

  புதியவை

  ஆடு வளர்ப்பு

  மாடு வளர்ப்பு

  எருமை வளர்ப்பு

  வாசனைப் பயிர்கள்